Przed nami IX Rajd Rowerowy Fortuna! (regulamin)

26 czerwca – warto zapisać sobie tą datę! Właśnie wtedy zapraszamy na kolejną odsłonę popularnego Rajdu Rowerowego Fortuna! Organizatorem jest Klub Turystyki Rowerowej „Wrześnianie”. Zapisy ruszą 23 maja. Poniżej regulamin. 

Regulamin Rajdu Rowerowego „FORTUNA 2022” Zlot gwiaździsty

Cel rajdu:  Celem rajdu jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej.

Organizator: KTR „Wrześnianie” ,
Współpraca organizacyjna: LGD „Z Nami Warto”
Sponsor: Browar FORTUNA

Termin rajdu:
Rajd odbędzie się w niedzielę 26 czerwca 2022r. Start o godzinie 9:00 . Zakończenie rajdu ok. godziny 14:00 w Miłosławiu – Szkoła Podstawowa budynek Pałacu. Trasa rajdu około 25 km.

Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, opublikowanym na stronie internetowej http://wrzesnianie.pl/ oraz jego przestrzegania. W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

W rajdzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od lat 3 do lat 15 wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik dojeżdża na metę rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, poruszając się po drogach i przestrzegając przepisów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.

Na trasie rajdu będą uruchomione 4 punkty kontrolne : Września- Amfiteatr, Gozdowo- boisko sportowe, Biechowo- boisko sportowe, Pałczyn- WDK. w których na uczestników czekać będą specjalne zadania. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem rajdu i mieć szansę na otrzymanie nagrody, należy przejechać 3 punkty kontrolne i oddać na mecie kartę uczestnictwa z zaliczonymi 3 zadaniami. Karty uczestnictwa przyjmowane będą na mecie w godzinach od 11:00 do 12:00. W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

głoszenia i opłata startowa:
-zgłoszenia przyjmowane będą we WOK, ul. Kościuszki 24
-zgłoszenia dla osób spoza powiatu wrzesińskiego drogą mailową na adres: wrzesnianie11@wp.pl ze względów organizacyjnych w zgłoszeniu należy dokonać wyboru miejsca: Miłosław lub Września, celem odbioru kart startowych oraz bonów konsumpcyjnych / wpłaty należy dokonywać do dnia 15 czerwca 2022r przelewem na konto organizatora: KTR „Wrześnianie” ul. Piastów 7/22, 62-300 Września

Nr rachunku: 10 2030 0045 1110 0000 0382 2210 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Rajd Rowerowy Fortuna 2022”

– zapisy od 23 maja do 25 maja 2022r, w godz. od 17.00 do 20.00
– zapisujący może zgłosić maksymalnie 10 osób.
– formularz zgłoszeniowy oraz mapkę rajdu można pobrać ze strony http://wrzesnianie.pl/
– wpisowe dla dorosłych wynosi 20zł , dla dzieci do lat 12 wpisowe 15zł, w ramach wpisowego organizator zapewnia: znaczek okolicznościowy, napój oraz posiłek regeneracyjny

– organizator ustala limit uczestników rajdu: 500 osób
– informacje na temat rajdu udzielane są pod nr tel. 784 043 369 ( w godzinach od 16 do 20)

Atrakcje:
Występ zespołu muzycznego Vehikuł Czasu, nagrody dla zwycięzców, wyróżnienia dla grup zorganizowanych. Ponadto wśród uczestników rajdu wyróżniony zostanie najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz najliczniejsza rodzina.

Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji. Zdjęcia i nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Komandor Rajdu
Mieczysław Koczorowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *