PILNE: Plany rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Września

Gmina Września od lat podejmuje szereg działań mających na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej.

WSCHODNIA OBWODNICA WRZEŚNI

Od 2003 roku na terenie gminy wybudowanych zostało ok. 100 km dróg. W 2021 r. zakończona została inwestycja polegająca na budowie wschodniej obwodnicy Wrześni łączącej drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92.
W ciągu dwóch lat:
– wybudowano główny odcinek obwodnicy o długości 4,75 km,
– wybudowano odcinek ul. Słowackiego we Wrześni (496 m)
– wybudowano wiadukt drogowy,
– wykonano, na skrzyżowaniach z innymi drogami, pięć rond.
Dodatkowo droga jest w znacznej części oświetlona energooszczędnymi lampami LED.
Zadbano także o bezpieczeństwo:
– kierowców (znaki aktywne informujące o dopuszczalnej prędkości),
– pieszych (azyle, chodniki, doświetlone przejścia dla pieszych),
– rowerzystów (ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku ul. Słowackiego).
Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 79.633.395,10 zł.

Dzięki podjętym staraniom w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad od 1 stycznia 2022 r. droga krajowa nr 15, na odcinku od ronda w Sokołowie do ronda Garbsen przy ul. Wrocławskiej we Wrześni, stała się drogą gminną, a obwodnica Wrześni przeszła we władanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W wyniku tych działań nastąpiła zmiana organizacji ruchu, polegająca na zakazie wjazdu do miasta pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton. W efekcie, po bardzo wielu latach starań, wyprowadzony został z centrum ruch samochodów wielkotonażowych.

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA OBWODNICA WRZEŚNI

Obecnie trwają konsultacje w sprawie dalszego rozwoju sieci dróg w rejonie. Jeszcze na początku 2015 roku Gmina Września zgłosiła do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023r. zadanie polegające na budowie północno – zachodniej obwodnicy Wrześni. Proponowany układ drogowy miałby zostać połączony z istniejącą wschodnią obwodnicą Wrześni i stanowić jej kontynuację.

25 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu w sprawie budowy północno – zachodniej obwodnicy miasta. Podczas spotkania burmistrz przedstawił i szczegółowo omówił proponowany przebieg ww. drogi koncentrując się na znaczeniu inwestycji w kontekście obronności państwa oraz jej pozytywnym oddziaływaniu na płynność realizacji zadań wojskowych. Wskazał także, że takie rozwiązanie w sposób znaczący przyczyniłoby się do odciążenia odcinka ul. Objazdowej oraz Gen. W. Sikorskiego. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż przedmiotowa inwestycja miałaby strategiczne znaczenie podczas ewentualnego kryzysu czy konfliktu zbrojnego w kontekście dywersyfikacji transportu i konieczności szukania objazdów.

29 marca 2021 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie z udziałem obecnego Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu –
Patryka Kosickiego oraz ówczesnego dyrektora GDDKiA– Marka Dopierały, którego celem było przedstawienie koncepcji przebiegu nowej drogi. Uczestnicy spotkania jednogłośnie wskazali, że inwestycja ta bezwzględnie poprawiłaby warunki dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinkach dwóch dróg krajowych,
tj. drogi krajowej nr 15 oraz drogi krajowej nr 92.

POŁUDNIOWA OBWODNICA WRZEŚNI

Poza działaniami w kierunku budowy północno – zachodniej obwodnicy Wrześni, Gmina Września od lat podejmuje szereg czynności w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie południowej obwodnicy miasta (tzw. „obwodnica Obłaczkowa”) przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
W 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Września zlecił wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla trasy przebiegu projektowanej inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432
z drogą krajową nr 15 w Obłaczkowie do drogi krajowej nr 92 we Wrześni. Pod koniec września 2019 r. ww. opracowanie zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Gmina Września udzieliła także pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ww. układu komunikacyjnego.
W ostatnim czasie burmistrz uczestniczył w kilku kolejnych spotkaniach związanych z realizacją tej inwestycji, m. in. 6 kwietnia wziął udział w spotkaniu z Pawłem Katarzyńskim – Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a 19 kwietnia zorganizował w urzędzie robocze spotkanie z przedstawicielami poznańskiej firmy projektowej w sprawie możliwych rozwiązań komunikacyjnych związanych z pracami projektowymi nad południową obwodnicą Wrześni.

Z efektów realizacji niniejszej inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy regionu. Dzięki niej rozwiązany zostanie problem komunikacyjny dojazdu lokalnych pracowników do pobliskiej Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

BUDOWA TUNELI W CIĄGU ULICY DZIAŁKOWCÓW

Obecnie we współpracy Gminy Września z PKP PLK S.A. realizowana jest inwestycja polegająca na gruntownej przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego przy ul. Działkowców na bezkolizyjne. Nastąpi to poprzez zastąpienie istniejących przejazdów kolejowych tunelami, które powstaną pod funkcjonującymi obecnie liniami kolejowymi. W związku z realizacją zadania przewidziano również przebudowę istniejącego skrzyżowania dróg krajowych nr 15 i 92 na zbiegu ulic: Wrocławska, Działkowców i Objazdowa. Istniejący układ drogowy nie sprzyja zmniejszeniu natężenia ruchu w godzinach szczytu. Jest to długo oczekiwane we Wrześni rozwiązanie, które spowoduje usprawnienie ruchu w mieście, zwłaszcza, że okolica ta w ostatnich latach znalazła się na drodze do strefy aktywności gospodarczej.

Ulicą Działkowców przejeżdżają setki samochodów dziennie. Jak wynika z pomiarów, bywają dni,w których rogatki są opuszczone nawet przez 20 minut w ciągu godziny. Całkowita wartość przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę ponad 51.500.000,00 zł.

źródło i fot. UMiG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *