Zapraszamy na VII Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego

11 grudnia na ulicach Wrześni ponownie pojawią się biegacze. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

Kliknij, żeby się zapisać

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY
1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
2. Starostwo Powiatowe we Wrześni
3. Stowarzyszenie Promyk

II. CEL IMPREZY
1. Poznanie historii powstania wielkopolskiego.
2. Promocja biegania jako formy aktywności sportowej.
3. Promocja powiatu wrzesińskiego jako regionu przyjaznego dla biegaczy.
4. Integracja środowisk z różnych grup wiekowych.
5. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
6. Zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE, BIURO ZAWODÓW
Zawody odbędą się 11.12.2022 r. we Wrześni.
Biuro zawodów: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.
Do dyspozycji zawodników w dniu zawodów:
– szatnia damska,
– szatnia męska,
– prysznice,
– depozyt (wydawanie depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego).

IV. DYSTANS I START
Dystans 10 km, start godz. 13:00 (limit na pokonanie trasy 90 minut)
Miejsce startu: Września, ul. Warszawska
Meta biegu: Września ul. Koszarowa
Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów – oficjalnym czasem jest czas brutto.
Miejsce startu oddalone jest od biura zawodów o ok. 0,8 km

V. UCZESTNICTWO

– Prawo startu mają wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia (nieletni tylko za zgodą pisemną rodzica/opiekuna), które odbiorą w biurze zawodów numer startowy i podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.
– Podczas weryfikacji danych w biurze zawodów uczestnik musi okazać dowód tożsamości.
– Udział w zawodach jest możliwy tylko po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu imprezy.

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są pośrednictwem strony www.wrzesnia.powiat.pl/bieg
Zgłoszenie uznaje się za kompletne, gdy zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zostanie przekazana darowizna/opłata startowa na wskazane konto bankowe.
Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 4.12.2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
W dniu zawodów organizator nie będzie prowadzić dodatkowych zapisów.
Limit zgłoszonych zawodników wynosi: 400 osób.

VII. OPŁATA STARTOWA / DAROWIZNA

Pakiet standard – 50,00 zł
Pakiet z koszulką – 70,00 zł

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Pakiet standard zawiera numer startowy, agrafki, bezzwrotny chip, bon żywnościowy, a po zakończeniu biegu pamiątkowy medal oraz wodę.

Opłatę startową/darowiznę należy uiścić na konto bankowe:

Stowarzyszenie Promyk
ul. Chopina 9
62-300 Września
04 9681 0002 0021 6531 0018 8323

W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna/opłata startowa + imię, nazwisko, datę urodzenia np. „Darowizna/opłata startowa – imię i nazwisko, dzień, miesiąc, rok”

System zatwierdza darowiznę/opłatę startową zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym odbiorcy.

VIII. PROGRAM MINUTOWY W DNIU BIEGU

9:00 – 12:00 – Weryfikacja uczestników (Biuro Zawodów – ul. Koszarowa)
12:45 – Otwarcie zawodów(ul. Warszawska)
13:00 – Start Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego (ul. Warszawska)
13:30 – Spodziewany pierwszy zawodnik na mecie (ul. Koszarowa)
13:30 – 15:00 – Posiłek regeneracyjny
ok 14:45 – Ceremonia zakończenia (podsumowanie, wręczenie nagród)

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni w następujących kategoriach:
– 1, 2, 3 miejsce w kat. OPEN kobiet i mężczyzn.
– 1, 2, 3 miejsce w kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i więcej.
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

Warunkiem odebrania nagrody jest obecność nagrodzonego uczestnika biegu podczas ceremonii wręczania nagród.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

X. KONTAKT
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września
– Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, I piętro – pok. 111,
tel. 61 640 45 36

e-mail: tomasz.malecki@wrzesnia.powiat.pl
www.wrzesnia.powiat.pl/bieg

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
e-mail: zsz2sek@op.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3. Podczas biegu zawodnicy muszą mieć przypięty z przodu numer startowy.
4. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) organizatora informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Koszarowa 12, 62-300 Wrześni (zwani dalej „Administratorami”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań dotyczących organizowania biegu oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu, w tym zrealizowania związanych z nim działań promocyjnych.

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynnościzwiązane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

8. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 869.

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.

U W A G A!

Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych związanych z epidemią COVID-19

Redakcja NowaWrzesnia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *