banerNW.jpg
Menu
RSS

Obwodnica Wrześni: Nowy projekt bardziej realny Wyróżniony

  • Napisane przez:  Redakcja NowaWrzesnia.pl
fot. UMiG we Wrześni fot. UMiG we Wrześni

Droga krajowa nr 15, która wiedzie przez środek Wrześni, od zawsze była kłopotem dla mieszkańców. Planowany od wielu lat projekt budowy obwodnicy ulokowanej na wschód od miasta (na odcinku od Sokołowa do ul. Sikorskiego) miał stanowić rozwiązanie tego problemu. Pojawienie się nowych terenów gospodarczych na terenach Obłaczkowa i Białężyc spowodowało jednak, że wybudowanie tego projektowanego od dwudziestu lat odcinka nie rozwiąże wszystkich problemów komunikacyjnych – zwłaszcza tych w okolicach ulic: Sikorskiego, Objazdowej i Wrocławskiej. Stąd propozycja, która idzie krok dalej. Jest nią „przedłużenie” obwodnicy aż za Obłaczkowo.

meblepartner10042017.gif

fines1032017.png

gierlatowko2017.png

Historia:

Miasto i Gmina Września rozpoczęła starania o budowę obwodnicy już w 2000 r., występując z wnioskiem o włączenie inwestycji do wykazu zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Rada Miejska we Wrześni 20 grudnia 2002 r. podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla miasta Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15. Budowa obwodnicy znajdowała się na liście zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Ponadto, ujęta była w projekcie stanowiska negocjacyjnego dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego. Niestety na dzień dzisiejszy zadanie to nie jest ujęte zarówno w w/w kontrakcie, jak i w zatwierdzonym z dniem 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Burmistrz Miasta i Gminy Września wielokrotnie zwracał się do ówczesnego Ministra Infrastruktury, a następnie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o realizację inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Wrześni. Odrębne pisma w tej sprawie kierowane były także do posłów, którzy w efekcie podejmowali działania mające na celu pozytywne sfinalizowanie planowanej inwestycji. W roku 2015, po podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.), w którym z niewiadomych przyczyn wykreślono inwestycję dotyczącą budowy obwodnicy Wrześni, burmistrz wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Stan obecny:

Aktualna koncepcja budowy obwodnicy zakłada realizację dwóch odrębnych odcinków. Początkiem tej propozycji było pismo Burmistrza Miasta i Gminy Września wystosowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w sierpniu 2014 roku, w którym zaproponowana została budowa obwodnicy Obłaczkowa. W odpowiedzi z września 2014 roku GDDKiA pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez burmistrza propozycję i nie wniosła zastrzeżeń co do ,,zrealizowania w całości tego przedsięwzięcia siłami miejscowego samorządu i funduszy pomocowych” z uwagi na brak możliwości uzyskania finansowania na ten cel bezpośrednio przez GDDKiA.

Odcinek A (do realizacji przez Gminę Września)

Odcinek A o długości 5,1 km miałby rozpocząć się przed Sokołowem, prowadzić przez wiadukt na wysokości drogi na Gutowo Małe i wpiąć się rondem w drogę krajową nr 92, za oczyszczalnią ścieków we Wrześni. Ten odcinek byłby realizowany przez Gminę Września. Takie rozwiązanie jest efektem wizyty burmistrza w Polskim Funduszu Rozwoju w Warszawie w lutym br. Głównym tematem omawianym podczas tego spotkania była właśnie budowa obwodnicy Wrześni, warianty realizacji tej inwestycji oraz możliwe sposoby jej finansowania. W efekcie ustaleń powziętych podczas wizyty burmistrza w Warszawie, w dniu 1 marca 2017 roku odbyło się we Wrześni kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Tematem przewodnim były możliwości finansowania budowy obwodnicy Wrześni, które pozwoliłyby na zrealizowanie tej inwestycji ze środków własnych gminy. Zaproponowany przez BGK model finansowy zakłada przyjęcie takiego rozwiązania, które nie będzie wprost obciążało budżetu Gminy Września. Poprzez wykorzystanie modelu przyjętego w Krakowie dla budowy wartej ponad miliard złotych Trasy Łagiewnickiej, planowane jest powstanie gminnej spółki celowej, która zaciąga długoterminowe zadłużenie na realizację projektu drogowego. Powstała już zaawansowana koncepcja projektowa dotycząca budowy ponad 5 km wschodniego odcinka obwodnicy Wrześni. Szacuje się, iż koszt budowy tego fragmentu to kwota ok. 50 milionów złotych. Obejmuje ona wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych, odszkodowania za wykupy gruntów oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Odcinek B (do realizacji przy udziale środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Wrzesińskiego)

Drugi odcinek o długości 3,7 km stanowiłby przedłużenie budowanej właśnie drogi wojewódzkiej między Grzymysławicami a Obłaczkowem. Droga ta dalej przebiegałaby równolegle do krajowej ,,piętnastki” i poprzez wiadukt nad autostradą wpinałaby się w drogę krajową nr 92. Szacowany koszt odcinka B to kwota ok. 42 milionów złotych i obejmuje, analogicznie jak w przypadku odcinka A, wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych, wypłatę odszkodowań za wykupy gruntów oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Ten odcinek miałby być realizowany przy udziale środków pochodzących z Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków pozyskanych i zaangażowanych przez Powiat Wrzesiński. Potrzeba budowy odcinka B, mającego na celu m.in. przeniesienie ruchu poza teren zabudowany m. Obłaczkowo, uzyskała już pozytywną opinię zarządcy dróg krajowych – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Biorąc pod uwagę nałożenie się potoków ruchu z drogi krajowej nr 15 i 92, drogi wojewódzkiej nr 432 oraz ruchu generowanego bezpośrednio przez Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej, nowe połączenie komunikacyjne stanowiłoby świetną alternatywę dla zatłoczonych dziś odcinków w/w dróg.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

fot. UMiG we Wrześni

do góry

Galeria