banerNW.jpg
Menu
RSS

Gmina Września z pozytywnym ratingiem (RAPORT) Wyróżniony

  • Napisane przez:  Redakcja NowaWrzesnia.pl
Gmina Września z pozytywnym ratingiem (RAPORT)

30 czerwca agencja ratingowa INC Rating przyznała długoterminowy rating krajowy Gminie Września na poziomie A+. Perspektywa ratingu jest pozytywna. Poniżej szczegóły.

19458128_1412856075430594_570091846_n.gif

fines1032017.png

Gmina znajduje się w bliskiej odległości od aglomeracji poznańskiej i posiada z nią oraz z resztą kraju doskonałe połączenia drogowe (m.in. autostrada A2). Odległość od większych ośrodków miejskich naturalnie pozycjonuje Wrześnię, jako niezależny ośrodek społeczno-gospodarczy. Otoczenie mikro i makro gminy sprzyja rozwojowi społecznemu w podobnym stopniu, jak ma to miejsce w innych samorządach. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym, jak i na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego - czytamy w komunikacie. 

Mimo pozyskania strategicznego partnera gospodarczego, jakim jest Volkswagen ze swoją nową inwestycją w fabrykę we Wrześni, szczególną uwagę należy poświęcić próbom dywersyfikacji źródeł dochodów i celów wydatkowych. Może to być kluczem dla zwiększenia płynności finansów i społecznego rozwoju gminy w długiej perspektywie czasu.

Główne czynniki przyznania ratingu

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Września, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski, w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały ze 104,36 mln zł w 2012 roku do 174,15 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 10,78%.

Znaczna część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 41,22% do 46,90% dochodów bieżących. Średnio 43,43% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 6,02%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten celcałą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi ponad 8,35 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy pod uwagę średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 1,65 roku.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny w całym analizowanym okresie, za wyjątkiem planowanego roku 2017. Może to być jednak związane z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych za półrocze.

Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła dochodów opierają się one w istotnym zakresie (48%) na dochodach własnych gminy. Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 116 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 5 mln zł. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 15-16%. Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 10% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych. Przykładem do rozważań na tym polu może być ewentualny niekorzystny dla gminy efekt realizacji planowanej nadwyżki operacyjnej w najbliższych latach.

 

INC Rating Sp. z o.o. jest polską agencją ratingową specjalizującą się w ocenie ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Misją INC Rating jest stała poprawa jakości rynków finansowych poprzez umożliwienie otrzymania ratingu nawet małym podmiotom.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło: materiał prasowy

do góry

Galeria