Logo
Wydrukuj stronę

Burzliwa i owocna sesja Rady Powiatu Wyróżniony

fot. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska/Starostwo Powiatowe fot. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska/Starostwo Powiatowe

Podczas XII sesji Rady Powiatu we Wrześni, która odbyła się 3 grudnia, radni mieli wiele pytań i interpelacji. Szczególnie burzliwie dyskutowano nad nowym statutem powiatu wrzesińskiego.

Sukcesy oświaty

Obrady rozpoczęły się od sprawozdań. Tradycyjnie przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, a przewodniczący Zarządu – o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i o wykonaniu uchwał podjętych na XI sesji. Informację o realizacji zadań oświatowych powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2014/2015 przedstawiła sekretarz powiatu Bożena Nowacka. Szczegółowo opowiedziała o bazie edukacyjnej powiatu i strukturze szkół, kierunkach kształcenia i ich popularności. Poinformowała m.in. że najwięcej, bo prawie 41% absolwentów gimnazjów wybiera technika, niecałe 35% licea, a 23% gimnazjalistów kontynuuje naukę w szkołach zawodowych. Z roku na rok maleje liczba uczniów – w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 spadła o ponad 100 osób. Sekretarz zaznaczyła, że ważnym sukcesem powiatowej oświaty jest wysoki poziom merytoryczny oraz wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych – w minionym roku szkolnym wyniosła 78%, co stanowi 1,5% więcej od średniej w Wielkopolsce. Dla przykładu – w Liceum Ogólnokształcacym im. H. Sienkiewicza zdawalność matur wynosiła 92,6%, w II Liceum Ogólnokształcącym (ZSTiO) – 91,6, w Technikum nr 1 (ZSP) – 95%, w Technikum nr 2 (ZSTiO) – 92,2%, a w Technikum nr 3 – 77,78%. Zdawalność egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 84,10% – dla porównania średnia wojewódzka to 67,8%.

Zima na drogach

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych, poinformowała o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do ich zimowego utrzymania. – W tym roku w przetargu na gminy Kołaczkowo, Nekla, Pyzdry, Września i miasto Września wygrała firma Daniela Waligóry z Targowej Górki, a na gminę Miłosław firma Stanisława Wojkiewicza z Targowej Górki. Każda droga jest utrzymywana w odpowiednim standardzie. Pierwszy standard to drogi główne, najbardziej uczęszczane, na których jest wykonywane zwalczanie śliskości i odśnieżanie na całych długościach; w drugim standardzie jest odśnieżanie na całych długościach, a zwalczanie na wybranych odcinkach; w trzecim standardzie odśnieżanie, a w czwartym, który obejmuje dwie drogi (odcinki gruntowe Bardo-Książno i Słomówko-Marzenin przez las, które służą jedynie jako dojazd do pól – przyp. red.), nie są w ogóle wykonywane działania – tłumaczyła. 

Aktywizacja i pomoc

W drugiej części sesji podjęto osiem uchwał. Dwie pierwsze dotyczyły zgody na złożenie wniosków i realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z zakresu aktywizacji bezrobotnych. Wartość obu projektów to prawie 4,5 miliona złotych. Wsparcie zostanie udzielone 470 osobom, głównie na staże, szkolenia i rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Następną uchwałę – w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej – uzasadniała Małgorzata Nawrocka. Wyjaśniła, że w związku ze zwrotem kwot z dwóch zadań pojawiły się oszczędności w wysokości 4504 zł, które będą wykorzystane na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla osób, które złożyły do PCPR wnioski. 

Statut powiatu

Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego przedstawiła sekretarz powiatu Bożena Nowacka. – Zwykle zmiany przepisów prawa wyższego stopnia powodują, że zmieniamy swoje dokumenty wewnętrzne. Tak też było w przypadku przystąpienia do zmiany statutu powiatu wrzesińskiego. Podstawowa kwestia ustawowa – 6 września br. weszła w życie ustawa o petycjach. Poza tym pojawiają się spostrzeżenia, analizy tego jak funkcjonuje ten nasz statut, który ustala pracę powiatu i jego organów. Zmiana przepisów prawa zawsze daje okazję, by się temu dokumentowi przyjrzeć i zobaczyć, co warto zmieniać. Prace nad statutem trwały długo. Projekt statutu Zarząd Powiatu przyjął na posiedzeniu pod koniec września. Do 30 października radni mogli dokument przeanalizować i wnieść wątpliwości, poprawki. Było ich kilka. Ten dokument uwzględnia wszystkie uwagi radnych – wyjaśniła sekretarz. Jednak na odbywającej się tego dnia Komisji Budżetowej radni zgłosili kolejne uwagi do dokumentu, o których dyskusję kontynuowano podczas sesji. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Taciak miała wątpliwości co do precyzyjności zapisów w statucie dotyczących przekazywania oraz badania zasadności skarg. – Wiele ze skarg trafiających do Komisji Rewizyjnej przekraczała nasze kompetencje – argumentował Przemysław Hirschfeld. Po burzliwej, ponadgodzinnej dyskusji radni osiągnęli wspólny punkt i do dokumentu wprowadzono zgłoszone poprawki.

Wzrost turystyki

Uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” uzasadniała naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Ilona Dębicka. Poinformowała, że powiat wrzesiński, razem z dwudziestoma innymi samorządami, bierze udział od 2014 roku w projekcie restytucji i koordynacji jednego z najważniejszych szlaków w Polsce – Szlaku Piastowskiego. Aby współpraca przebiegała sprawniej i aby szlak był bardziej atrakcyjny i przyciągał turystów, niezbędne jest utworzenie stowarzyszenia turystycznego. – Da nam to polepszenie jakości szlaku, spójności jego elementów. Ruch turystyczny wzrośnie – tłumaczyła.

Urszula Łabęda przedstawiła wyjaśnienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Września w 2016 roku. Rada Powiatu we Wrześni w ubiegłym roku podjęła uchwałę w sprawie przekazania środków na budowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, ale kwota ta nie została wykorzystana. W związku z tym pojawiła się konieczność podjęcia uchwały w kwestii przeniesienia tych środków do realizacji przez gminę Wrzesnia w roku 2016. 

Tradycyjnie przyjęto też uchwały budżetowe – zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok, które przedstawiła skarbnik Beata Walkowiak.

Jeszcze o szpitalu

W części wolnych głosów radny Przemysław Hirschfeld pytał o kontraktowanie szpitala na 2016 rok. Prezes Zbyszko Przybylski wyjaśnił, że negocjacje w tej sprawie trwają i że w przyszłym tygodniu umówiony jest na spotkanie z ministrem zdrowia. Przekazał też inną, bardzo dobrą wiadomość – o sfinalizowaniu budowy i modernizacji szpitala. – Inwestycja dobiegła końca. Zakończyliśmy z sukcesem – mówił. 

Starosta zadeklarował, że po ostatecznym rozliczeniu inwestycji przedstawi na posiedzeniu Rady Powiatu szczegółową informację o wszystkich kosztach związanych z budową szpitala. – Taką informację będę chciał też opublikować w „Przeglądzie Powiatowym”, aby wszyscy mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mieli wgląd w rachunek, byśmy zdali sprawę z pieniędzy publicznych, które były zaangażowane w budowę szpitala – zakończył. Ostatnia w tym roku sesja zaplanowana jest na 29 grudnia. 

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska/Starostwo Powiatowe we Wrześni

NowaWrześnia.pl © Braga creative agency| FINAPPS. Wszelkie prawa zastrzeżone.